А. Мырсабеков атындагы Ош Мамлекеттик Педагогикалык Университетинин жарчысы
илимий-усулдук журналы

Жылына 2 жолу чыгат

"А. Мырсабеков атындагы ОшМПУ жарчысы" илимий-усулдук журналы 2009-жылы негизделген.

Журналдын максаттары:

• Физика-математикалык, табигый илимдик, педагогикалык, гуманитардык, филологиялык жана социалдык илимдердин актуалдуу маселелерин чагылдыруу жана көңүл буруу;
• Бул багыттардагы изилдөөлөр боюнча маалыматтарды жана педагогикалык алдыңкы усулдады жайылтуу;
• Илимий пикирлерди, сунуштарды жана тажрыйбаларды алмашуу үчүн тематикалык илимий платформаларды түзүү;
• Ата мекендик жана чет элдик окумуштуулардын ортосунда физика-математикалык, табигый илимдик, педагогикалык, гуманитардык, филологиялык жана социалдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын алмашуу.

Журналдын милдеттери:

• Физика-математикалык, табигый илимдик, педагогикалык, гуманитардык, филологиялык жана социалдык илимдер жаатындагы фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялоо үчүн шарттарды түзүү;
• Жаш окумуштуулардын жана аспиранттардын илимий изилдөөлөрүн апробациялоо
• Адистерди жана коомчулукту физика-математикалык, табигый илимдик, педагогикалык, гуманитардык, филологиялык жана социалдык процесстерди изилдөө жаатындагы учурдагы тенденциялар жөнүндө маалымдоо;
• Ар кандай негизги чет элдик цитаталардын базаларында жарыяланган илимий эмгектерди жайылтуу жана индексациялоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү.