Из истории подготовки «Первых учителей» на юге Кыргызстана (1917-1941 гг.)

Авторы

  • Авазов Эрнис Абдыманапович Джалал-Абадский государственный университет им.Б.Осмонова

DOI:

https://doi.org/10.56122/..v1i1(23).129

Ключевые слова:

Кыргызстан, юг, первый учитель, подготовка, история

Аннотация

Совет бийлигинин  алгачкы жылдарында  коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндөгү жаңылануулар жана  кайра куруулардын ишке ашырылуусу биринчи кезекте массалык сабатсыздыкты жоюу  жана жергиликтүү элдерден  квалификациялуу мугалим кадрларды даярдоо маселесин койгон. Мындан улам каралып жаткан мезгилде  совет өкмөтүнүн негизги милдеттеринин бири мугалимдерди даярдоочу окуу жайларды ачуу болгон. Мугалимдерди даярдоо алгач кыска мөөнөттүү курстарда колго алынып кийинчерээк техникумдарда жана училищаларда улантылган. Биринчи педагогикалык кадрларды даярдоо ишинде  кыска мөөнөттүү педагогикалык курстардын ачылышы чоң роль ойногон. Мындай саамалыктар Кыргызстандын түштүк аймактарында Ош, Жалал-Абад шаарларында колго алынган. Макалада 1917-1941-жылдар аралыгындагы мугалимдерди даярдоонунун тарыхынын айрым урунттуу учурлары чагылдырылды жана алгачкы педагогикалык окуу жайлардын мугалимдерди даярдоодогу ролу ачып берилди. Бул багытта кыргыз улуттук советтик мамлекетүүлүгүнүн калыптанышы чоң роль ойногондугу белгиленди.

 

Библиографические ссылки

Табышалиев С.Т. Кузница подготовки кадров (История Киргизского государственного университета имени 50-летия СССР). Ф., «Кыргызстан», 1975.- с.13

КР БМА ф. 647. Оп.1. д. 34.1-б.

Усенов К.Ж., Токтогулова Г.Т. Жалал-Абад билим берүү башаты.Жалал-Абад, 2018. 10-б.

Данияров К.Б. Базаркул Данияров- первый педагог. –Б. Учкун, 2007.С. 21.

Кыргызская государственность в ХХ веке(документы, история, комментарии).Учеб.пособие/Сост. А.Джуманалиев. Б, 2003.с.189- 190

КР БМА. 647оп.1. д.16. 13-14-б.

Агартуу майданындагы 90 жыл.түз Абжалов Т.А., Субанов Т.Т., Токтосунова А. Ж.Жумаева. 2016. 14-б.

Краткая историческая справка Джалал—Абадского педагогического училища. 1966. С.5-6.

Авазов Э.А. Алгачкы кыргыз саясий ишмерлеринин жана интеллигенциясынын мамлекеттүүлүктү түптѳѳдѳгү ишмердүүлүктѳрү// Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. № 10. С. 119

Опубликован

2024-05-28

Как цитировать

Авазов, Э. (2024). Из истории подготовки «Первых учителей» на юге Кыргызстана (1917-1941 гг.). Вестник Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова, 1(1(23). https://doi.org/10.56122/.v1i1(23).129